Thẻ: Font chữ viết tay nét thanh nét đậm

<

NHẬN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

GHI DANH HỌC VIÊN